Kdo je oxid uhelnatý?

Obsah

Kdo je oxid uhelnatý?

Kdo je oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý Oxid uhelnatý Schéma molekuly oxidu uhelnatého Schéma molekuly oxidu uhelnatého Obecné Obecné Systematický název oxid uhelnatý Latinský název Carbonii monoxidum Monoxidum carbonis 43 more rows ...

Jak se využívá oxid uhelnatý v hutnictví?

Reaktivity oxidu uhelnatého se využívá v hutnictví p ři rafinaci kovového niklu. Nikl tvo ří s oxidem uhelnatým t ěkavou látku zvanou karbonyl niklu, který se ochotn ě rozkládá zp ět na nikl a oxid uhelnatý. Práv ě na této reakci je rafinace založena. Oxid uhelnatý se dále používá p ři výrob ě n ěkterých chemikálií.

Co se týká oxidu uhelnatého?

Oxid uhelnatý v atmosfé ře reaguje fotochemickými reakcemi s jinými látkami, zejména s hydroxylovým radikálem, čímž se rozkládá, avšak na druhou stranu tyto reakce zvyšují koncentrace methanu a p ředevším škodlivého p řízemního ozonu v ovzduší (fotochemický smog). Kone čným produktem reakcí oxidu uhelnatého je oxid uhli čitý.

Související příspěvky: