Jak vznikla veřejná kanalizace v Praze?

Obsah

Jak vznikla veřejná kanalizace v Praze?

Jak vznikla veřejná kanalizace v Praze?

S veřejnou výstavbou kanalizační sítě se započalo v druhé polovině 18. století v Praze, kdy se vybudovalo 44 km stok, jež byl vyvedeny 35 výustmi do Vltavy. O 100 let později se započalo s budováním moderní stokové sítě. Kanalizace pro veřejnou potřebu se řídí ustanoveními zákona 274/2001 Sb.

Můžeme zařadit všechny odpadní vody do veřejné kanalizace?

Ostatní odpadní vody – do této skupiny zařazujeme odpadní vody, které nelze zařadit do předcházejících skupin, nebo které se do veřejné kanalizace dostaly za nepředvídaných okolností. Balastní odpadní vody – veřejnou kanalizaci zatěžují nárazově. Jde především o podzemní vody vniklé do kanalizace při výstavbě.

Co je kanalizace pro veřejnou potřebu?

Stokové sítě, jednotná kanalizace, splašková kanalizace, tlaková a gravitační kanalizace, čistírny odpadních vod. Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží k odvádění odpadních vod z obcí, měst a sídelních útvarů.

Jak napojení na veřejnou kanalizaci?

Obecně pravidla napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci: 1 Úsek potrubí mezi vyústěním vnitřní kanalizace a veřejnou kanalizací, zjednodušeně řečeno mezi trubkou, která vede z... 2 Každá připojená nemovitost musí mít svou vlastní kanalizační přípojku. To znamená, jsou-li na jednou pozemku dva domy... 3 Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti. V... More ...

Související příspěvky: