Kde je řízení o přestupku zahájeno?

Obsah

Kde je řízení o přestupku zahájeno?

Kde je řízení o přestupku zahájeno?

Řízení o přestupku. Řízení je zahájeno dnem, kdy je podezřelému z přestupku doručeno oznámení o zahájení řízení nebo ústním vyhlášením takového oznámení. O ústním vyhlášení oznámení o zahájení řízení vydá správní orgán účastníkům řízení na požádání potvrzení.

Co je odpovědnost za přestupky?

Tuto definici nalezneme v § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle staré právní úpravy bylo jedním ze znaků přestupku zaviněné jednání fyzické osoby. Nově se však za přestupky označují i správních delikty fyzických osob, které podnikají a správní delikty právnických osob.

Co je odpovědnost pachatele za přestupek?

Přestupek a odpovědnost pachatele Odpovědnost fyzické osoby. Fyzická osoba je za přestupek odpovědná, pokud jej spáchala svým zaviněným jednáním. Pro zavinění postačuje nedbalost, pokud zákon nestanoví požadavek jednání úmyslného. Jednání zahrnuje jak konání, tak nekonání, tj. opomenutí povinnosti konat.

Kdo je přestupkem?

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Tuto definici nalezneme v § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle staré právní úpravy bylo jedním ze znaků přestupku zaviněné jednání fyzické osoby.

Související příspěvky: