Jak použít žalobu proti hluku?

Obsah

Jak použít žalobu proti hluku?

Jak použít žalobu proti hluku?

Pro tyto účely slouží další typy žalob – tzv. žaloba prevenční, žaloba na ochranu osobnosti a žaloba na náhradu škody. Tzv. sousedská žaloba je zjevně nejpřiléhavějším typem žaloby, který lze k ochraně před hlukem využít. Základem pro tuto žalobu jsou ustanovení § 1013 a § 1042 občanského zákoníku.

Kdo je hlukovým žalobcem?

Nicméně, nejčastějším hlukovým žalobcem bude právě vlastník nebo nájemce pozemku nebo domu, kde se hluk projevuje. Žalobcem nemůže být obchodní společnost, občanské sdružení nebo jiná právnická osoba, protože tyto subjekty z povahy věci nemohou být hlukem obtěžovány.

Jaké jsou hygienické limity hluku?

Nepochybné však je, že pokud hluk překračuje hygienické limity, jedná se vždy o hluk, který je nepřiměřený poměrům. Hygienické limity hluku, stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., jsou orgány veřejného zdraví nastaveny jako mezní hodnoty, kdy lidské zdraví ještě není poškozováno.

Jak dodržovat hlukové limity?

Osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlukové limity jsou stanoveny pro tři druhy prostorů, tzv. chráněné venkovní ...

Související příspěvky: